Archives for July 2020

lặng yên sau giông bão

Tôi 33 tuổi. Mỗi năm muốn viết một chút khi tuổi mới đến. Tôi nghĩ tài sản lớn nhất của một người, không phải số tiền kiếm được hay các thành tựu, mà chính là các suy tưởng của họ.… continue reading »