“Khách hàng chỉ có một yêu cầu thôi đó là yêu cầu của họ được đáp ứng”

From my boss/leader.

Hôm nay thấm thía điều này.

May 10, 2013

Leave a Reply